music


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7558629508116308044\x26blogName\x3d%E1%83%A6+Aliah+Law+%E1%83%A6\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/\x26vt\x3d3654028235939200566', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Kenali jenis minyak wangi
Saturday, 7 September 2013, 20:49 - Permalink | 0 Comments Terdapat  pelbagai  jenis, jenama  serta  bau-bauan  minyak  wangi  di  pasaran  pada  masa  kini.  Jadi,  tidak  hairanlah  jika  ada  diantara  haruman  yang  kamu  gunakan  itu  hanya  bertahan  selama  dua  hingga  tiga  jam.
 Disebabkan  itu,  penting  untuk  mengenali  jenis-jenis  minyak  wangi  supaya  kamu  tahu  menggunakannya  mengikut  kesesuaian  aktiviti  atau  acara.


 Info : Istilah  seperi  Eau  De  Toilette  dan  Eau  De  Parfum  merujuk  kepada  kekuatan  wangian  berdasarkan  kandungan  pati  yang  ditambah  dengan  alkohol  gred  tinggi  atau  air.