music


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7558629508116308044\x26blogName\x3d%E1%83%A6+Aliah+Law+%E1%83%A6\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/\x26vt\x3d3654028235939200566', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Bahaya kasut tumit tinggi
Monday, 5 August 2013, 20:54 - Permalink | 0 Comments1.  TERGELIAT.  Apabila  memakai  kasut  tumit  tinggi,  kedudukan  kaki  yang  tidak  stabil  akan  menyebabkan  kaki  cenderung  untuk  tergeliat  terutama  pada  bahagian  buku  lali.
2.  BUNION. Benjolan  yang  disebabkan  ibu  jari  kaki  tertolak  ke  arah  jari  lain  yang  juga  dipanggil  hallux  valgus. Ia  kerap  terjadi  kepada  mereka  yang  gemar  memakai  kasut  yang  ketat  dan  bertumit  tinggi.  Ini  akan  menyebabkan  rasa  tidak  selesa  terutama  ketika  memakai  kasut  yang  bertutup  di  bahagian  hadapan  dan  runcing.
3.  OTOT. betis  boleh  menjadi  pendek  dan  tegang.  Memakai  kasut  tumi  tinggi  bagi  tempoh  yang  lama  iaitu  melebihi  tempoh  enam  bulan  dan  berterusan  boleh  mengakibatkan  otot  betis  menjadi  pendek,  biarpun  ketika  berehat.
 4.  SAKIT  tulang  belakang.  Apabila  menyarung  kasut  tumit  tinggi,  berat  badan  akan  dialihkan  ke  bahagian  hadapan  kaki  dan  keadaan  itu  menyebabkan  tulang  belkang  tertolak.  Tolakan  itu  berlaku  bagi  mengekalkan  keseimbangan  yang  mana  lama-kelamaan  boleh  menyebabkan  sakit  tulang  belakang.
5.  OSTEOARTRITIS.  Penyelidik  dari  Universiti  Harvard  menyifatkan  masalah  osteoartritis  (  radang  sendi  )  sangat  berkait  rapat  dengan  penggunaan  kasut  tumit  tinggi.  Ini  kerana  ia  turut  menjejaskan  tahap  kesihatan  lutut  terutama  mereka  yang  mengalami  masalah  artritis.