music


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7558629508116308044\x26blogName\x3d%E1%83%A6+Aliah+Law+%E1%83%A6\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/\x26vt\x3d3654028235939200566', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Demi cantik, sakit tolak tepi !
Saturday, 3 August 2013, 18:14 - Permalink | 0 Comments


 BEAUTY  is  pain !  Itu  ungkapan  lazim  yang  dipegang  kebanyakan  wanita  mahupun  gadis  yang  sanggup  berbuat  apa  sahaja  untuk  tampil  menawan  persis  model  di  pentas  peragaan.

 Lebih  ekstrem,  ada  antara  mereka  yang  sanggup  menahan  derita  kerana  menggunakan  kasut  bersaiz  lebih  kecil  daripada  ukuran  asal  semata-mata  mahu  menampakkan  kaki  yang  lebih  panjang  dan  seksi.

 Sungguhpun  ramai  yang  sedar  kesan  penggunaan  kasu  tumit  tinggi  yang  boleh  menjejaskan  kesihatan  si  pemakai,  mereka  masih  memakainya  dengan  alasan  mahu  memiliki  gaya  tatkala  mengatur  langkah.

 Kepelbagaian  rekaan  kasut  tumit  tinggi  dari  semasa  ke  semasa  juga  membuatkan  mana-mana  perempuan  berasa  sukar  untuk  menepis  keinginan  memiliki  sepatu  sebegitu  terutama  bagi  mereka  yang  mempunyai  masalah  ketinggian.

 Walau  apa  pun  alasan  yang  diberikan,  penggemar  kasut  tinggi  harus  sedar  risiko  seperti  kecederaan  pada  buku  lali,  terseliuh,  radang  saraf  dan  otot  betis  menjadi  pendek.  Kesemua  itu  pasti  kan  sentiasa  membayangi  hidup  mereka  setiap  kali  menyarung  kassut  tumit  tinggi.


Wedding Shoes Tumblr