music


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7558629508116308044\x26blogName\x3d%E1%83%A6+Aliah+Law+%E1%83%A6\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/\x26vt\x3d3654028235939200566', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Langkah pencegahan bahaya kasut tumit tinggi
Wednesday, 7 August 2013, 16:02 - Permalink | 0 Comments


1.  RENDAM  kaki  dalam  air  suam  untuk  menghilangkan  keletihan.
2.  DUDUK  sambil  melunjur  kaki  selama  10  minit  boleh  membantu  memperbaiki  aliran  darah.  Urut  juga  mampu  melancarkan  perjalanan  darah,  jadi  lakukan  dengan  lebih  kerap.3.  KURANGKAN  kekerapan  pemakaian  kasut  tumit  tinggi.  Pakai  kasut  tumit  tinggi  dan  runcing  untuk  majlis  tertentu  sahaja.4.  TUKAR  kasut  setiap  hari,  sebaik-baiknya  selang-seli  pemakaian  kasut  tumit  tinggi  dengan  kasut  bertapak  rata.5.  UNTUK  pemakaian  setiap  hari,  pilih  kasut  dengan  ketinggian  tumit  tidak  melebihi  empat  hinga  lima  sentimeter  (  satu  setengah  hingga  dua  inci  )6.  SETIAP  saiz  kasut  berbeza  mengikut  jenis  dan  jenama.  Jangan  pilih  kasut  semata-mata  berdasarkan  yang  tertulis  tetapi  belilah  mengikut  keselesaan   kamu.7.  PILIH  kasut  yang  boleh  memberi  sokongan  dan  keselesaan  mengikut  bentuk  kaki.  Terdapat  kasut  yang  boleh  membuatkan  kaki  kamu  nampak  lebih  kecil  tetapi  ia  juga  mungkin  membuatkan  kamu  tidak  selesa  apabila  memakainya.