music


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7558629508116308044\x26blogName\x3d%E1%83%A6+Aliah+Law+%E1%83%A6\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/\x26vt\x3d3654028235939200566', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Atasi masalah nafas berbau
Saturday, 10 August 2013, 02:59 - Permalink | 0 Comments


 Nak  tahu  bagaimana  cara  untuk  menyelesaikan  masalah  nafas  berbau,  jom  ikuti  tip  ringkas  yang  disediakan  khas  buat  kamu.


              CARA  MENGURANGKAN  MASALAH  NAFAS  BERBAU


 SELEPAS  makan,  pastikan  kamu  memberus  dengan  menyeluruh  terutama  di  celah-celah  gigi.  Disarankan  untuk  bersugi  dengan  lebih  kerap  terutama  ketika  berwudhuk  bagi  mengurangkan  masalah  nafas  berbau. JANGAN  lupa  untuk  membersihkan  bahagian  lidah  dan  gusi  ketika  memberus  gigi  kerana  kawasan  tersebut  juga  merupakan  tempat  pembiakan  bakteria  yang  menjadi  punca  masalah  tersebut.


 HADKAN  pengambilan  makanan  seperti  bawang,  bawang  putih,  keju,  susu,  daging  dan  petai  kerana  ia  menyebabkan  nafas  berbau. BANYAKKAN  minum  air  putih  untuk  meneutralkan  bau  mulut  dan  meningkatkan  jumlah  penghasilan  air  liur.