music


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7558629508116308044\x26blogName\x3d%E1%83%A6+Aliah+Law+%E1%83%A6\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/\x26vt\x3d3654028235939200566', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Helah sembunyikan wajah letih
Friday, 9 August 2013, 20:57 - Permalink | 0 Comments


 Wajah  tidak  menipu.  Jika  seseorang  itu  berasa  penat,  kebiasaannya  akan  jelas  tampak  wajah  tidak  bermaya  tersebut.

 Bagaimanapun  kamu  masih  boleh  kelihatan  segar  dan  cantik  walaupun  berasa  letih  jika  mempraktikkan  beberapa  helah  solekan  yang  disediakan.

 Mahu  tahu  berkesan  atau  tidak,  cubalah  dahulu  !


 Supaya  wajah  kelihatan  sekata,  mungkin  kamu  boleh  menggunakan  bedak  asas  untuk  menutupi  masalah  kulit  kering  dan  kusam. Pemerah  pipi  dapat  membantu  menyerikan  wajah.  Jadi,  jangan  lupa  menggunakannya  sebelum  melangkah  keluar  dari  rumah. Gunakan  pelembap  untuk  mengembalikan  kesegaran  kulit  yang  mudah  kering  akibat  kurang  kandungan  air  di dalam  tubuh. Untuk  pembayang  mata,  warna-warna  keemasan  mahupun  merah  jambu  bukan  sahaja  sesuai  digunakan  pada  semua  jenis  ton  kulit  tetapi  dapat  membuatkan  mata  si  pemakai  kelihatan  menawan.
 Bagi  mengelakkan  wajah  kelihatan  tidak  bermaya,  oles  pengilat  bibir  sebagai  pelengkap  gaya.  Sebaiknya,  pilihlah  pengilat  bibir  yang  mengandungi  vitamin  untuk  mendapatkan  penjagaan  berpanjangan.