music


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7558629508116308044\x26blogName\x3d%E1%83%A6+Aliah+Law+%E1%83%A6\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/\x26vt\x3d3654028235939200566', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Tip & pantang larang kecantikan ( Part 3 )
Thursday, 1 August 2013, 22:19 - Permalink | 0 Comments

 Jika  kamu  malas  bersolek  sekalipun,  pastikan  kamu  tidak  mengabaikan  penggunaan  penggaris  mata.  Penggaris  mata  mampu  menaikkan  seri  wajah  dan  menzahirkan  aura  luar  biasa  untuk  sesiapa  sahaja  yang  melihat.  Namun  perlu  diingatkan  bahawa  pemakainya  memerlukan  kesabaran  dan  teknik  yang  betul.

 Bagi  mendapatkan  pipi  bak  pauh  dilayang,  kamu  perlu  menguasai  kemahiran  memakai  pemerah  pipi.  Jika  tidak,  pemerah  pipi  tersebut  akan  berada  setompok  sahaja  sehingga  membuatkan  kamu  kelihatan  seperti  badut.
 Bagi  mendapatkan  ton  pemerah  pipi  yang  sesuai  dengan  kulit  kamu,  bayangkan  warna  kulit  pipi  kamu  sebaik  selesai  bersukan,  Ini  kerana  itulah  rona  natural  yang  boleh  dijadikan  panduan  bagi  memilih  pemerah  pipi  yang  sesuai  untuk  kamu.

 Helah  untuk  mendapatkan  bibir  mongel.  Kamu  boleh  menggunakan  penggaris  bibir  untuk  membentuk  bibir  yang  seksi.
 Namun,  pastikan  kamu  memilih  rona  penggaris  bibir  dan  gincu  yang  senada  agar  hassilnya  menjadi  seperti  yang  diidam-idamkan.

 Cubalah  untuk  tidak  mencuci  rambut  kamu  setiap  hari  walaupun  memiliki  rambut  jnis  yang  berminyak.  Mencuci  rambut  setiap  hari  hanya  akan  membuatkan  rambut  dan  kulit  kepala  kamu  menjadi  kering.
 Kulit  kepala  yang  kering  pula  akan  membuatkan  lebih  banyak  minyak  dihasilkan  bagi  menggantikan  kelembapan  yang  hilang.

 Pengambilan  minuman  seperti  teh  dan  kopi  akan  mengubah  warna  kecerahan  gigi  yang  secara  tidak  langsung  menjejaskan  senyuman  kamu.  Jadi,  jauhi  makanan  atau  minuman  yang  mampu  mencacatkan  penampilan  kamu.