music


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7558629508116308044\x26blogName\x3d%E1%83%A6+Aliah+Law+%E1%83%A6\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/\x26vt\x3d3654028235939200566', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Tip & pantang larang kecantikan ( Part 2 )
Friday, 26 July 2013, 03:17 - Permalink | 0 Comments


 Antara  faktor  yang  menyebabkan  maskara  tidak  rata  dan  sukar  untuk  digayakan  adalah  kerana ia  terlalu  kering  atau  sudah  lama.  Untuk  itu,  pastikan  maskara  yang  digunakan  ditutup  dengan baik  selepas  digunakan  untuk  membantu  mengekalkan  kelembapan.


 Gunakan  skrab  untuk  menanggalkan  kulit  mati  yang  ada  pada  tubuh  bagi  tujuan  menggantikan  pertumbuhan  sel  kulit  baharu.  Bagaimanapun,  kamu perlu  mengehadkan  penggunaan  skrab  sekurang-kurangnya  dua  kali  seminggu  supaya  kulit  tidak  menjadi  kering.

 Kekurangan  tidur  mampu  membuatkan  lingkaran  hitam  mulai  kelihatan  terutama  di  bahagian  bawah  mata  yang  mana  akan  membuatkan  kamu  kelihatan  seperi  seekor  panda !
 Untuk  itu,  dapatkan  tidur  yang  cukup  untuk  menjaga  kesihatan  kulit.
 Selain  itu,  jangan  abaikan  petua-petua  tradisional  seperi  menggunakan  uncang  teh,  timun,  tomato  mahupun  kentang  untuk  ditampal  di  bahagian  mata  bagi  melancarkan  kembali  aliran  darah.

 Kuku  yang  bewarna  kekuningan  atau  tidak  dipotong  dengan  rapi  akan  mencacatkan  penampilan  diri,  selain  boleh  menggugat  keyakinan  diri  apabila  berhadapan  dengan  orang  ramai.  Disebabkan  itu,  pastikan  kamu  sentiasa  menjaga  kebersihan  kuku  biarpun  ia  panjang.

 Percaya  atau  tidak,  kulit  mampu  berkomunikasi  melalui  cara  tersendiri,  Buktinya,  apabila  kulit  kamu  mulai  terasa  tegang  dan  kering,  itu  tandanya  kamu  memerlukan  pelembap.
 Jika  kulit  kamu  mulai  terasa  kering,  jangan  berlengah  lagi  untuk  menggunakan  pelembap  muka  atau  losen.