music


<body><script type="text/javascript"> function setAttributeOnload(object, attribute, val) { if(window.addEventListener) { window.addEventListener('load', function(){ object[attribute] = val; }, false); } else { window.attachEvent('onload', function(){ object[attribute] = val; }); } } </script> <div id="navbar-iframe-container"></div> <script type="text/javascript" src="https://apis.google.com/js/plusone.js"></script> <script type="text/javascript"> gapi.load("gapi.iframes:gapi.iframes.style.bubble", function() { if (gapi.iframes && gapi.iframes.getContext) { gapi.iframes.getContext().openChild({ url: 'https://www.blogger.com/navbar.g?targetBlogID\x3d7558629508116308044\x26blogName\x3d%E1%83%A6+Aliah+Law+%E1%83%A6\x26publishMode\x3dPUBLISH_MODE_BLOGSPOT\x26navbarType\x3dBLUE\x26layoutType\x3dCLASSIC\x26searchRoot\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/search\x26blogLocale\x3den_GB\x26v\x3d2\x26homepageUrl\x3dhttp://watashiwaaliahdesu.blogspot.com/\x26vt\x3d3654028235939200566', where: document.getElementById("navbar-iframe-container"), id: "navbar-iframe" }); } }); </script>
Tumit merekah, atasi segera !
Friday, 8 November 2013, 19:51 - Permalink | 0 Comments


  1. Gosok tumit kaki kamu dengan belimbing buluh sehingga bersih. Dengan menggunakan berus lembut, bersihkan kaki kamu. Selain melembutkan kulit kaki, cara tersebut juga dapat membersihkan segala kekotoran dan menanggalkan sel - sel mati.

 
 
Dapatkan beberapa asam keping dan perahan limau nipis untuk dimasukkan ke dalam baldi berisi air suam. Setelah itu, rendam kaki kamu selama 30 minit dan kemudian biarkan kaki kamu kering. Lakukan petua ini setiap hari sehingga rekahan di tumit kaki hilang.